ការដឹកជញ្ជូននិងការផ្ទុក

ដឹកជញ្ជូនដល់អតិថិជនក្នុងប្រអប់ឈើ ឬកញ្ចប់ទ្វេដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិ

t2
t3
t1

ចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិក?